Hỗ trợ hỏng hóc

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ HỎNG HÓC

  1. Định nghĩa:

– Hỗ trợ hỏng hóc là quá trình tiếp nhận, xử lý các vấn đề liên quan đến hàng hóa được ISO Logistics vận chuyển và xảy ra hỏng hóc trong quá trình vận chuyển.

  1. Chính sách hỗ trợ hỏng hóc
  2. Thời gian thực hiện, tiếp nhận và xử lý Khiếu nại dịch vụ
  • Thời gian Khách hàng thực hiện Khiếu nại:

– Trong quá trình sử dụng dịch vụ nhưng không quá 01 ngày sau khi Khách hàng nhận hàng hóa.

  • Thời gian tiếp nhận và xử lý khiếu nại:

– ISO Logistics cam kết tiếp nhận và xử lý mọi yêu cầu khiếu nại được xác định là hợp lệ (quy định dưới đây).

  • Thời gian ISO Logistics phản hồi về việc đã tiếp nhận/yêu cầu bổ sung thông tin: Từ 1 – 2 ngày.
  • Thời gian xử lý phụ thuộc vào các yếu tố sau:

+ Chúng tôi cần xác nhận thông tin hoặc làm việc với bên thứ ba gồm (nhà cung cấp, hoặc trung gian vận chuyển… để xác định vai trò, trách nhiệm của các bên liên quan.

+ Đối với các khiếu nại phát sinh từ lỗi dịch vụ của chính ISO Logistics, chúng tôi sẽ xử lý trong vòng 03 ngày trong trường hợp không bị gián đoạn trong quá trình trao đổi & liên lạc với Khách hàng về các phương án xử lý.

  1. b. Chính sách bồi thường

Trong trường hợp hỏng hóc do ISO Logistics chịu trách nhiệm, chúng tôi sẽ chấp nhận bồi thường giá trị sản phẩm theo quy định trong hợp đồng được kí kết và theo quy định.